FAQ

Kijk gerust even in de lijst met veelgestelde vragen. Misschien vind je daar meteen het antwoord dat je zoekt. Heb je nog een andere vraag over het project? Laat het ons weten via het vragenformulier. We helpen je graag verder!

Schrijf je zeker ook in voor de laatste nieuwtjes. Zo word je rechtstreeks op de hoogte gehouden!

Wat houdt de studie naar de toekomst van het kanaal Bossuit-Kortrijk in?

De studie onderzoekt de mogelijkheden om een betere scheepvaartverbinding te realiseren tussen de Boven-Schelde en de Leie. Het gedeelte van het kanaal dat op Kortrijks grondgebied ligt, is immers nog nooit gemoderniseerd. Daardoor is het niet toegankelijk voor grotere schepen. Het kanaal telt drie historische, beschermde sluizen die enkel geschikt zijn voor pleziervaart of kleine schepen tot 300 ton.

Om van het kanaal een werkelijke verbinding te maken tussen de Leie en de Boven-Schelde, moet het ruimer worden en moet er een oplossing komen voor de bestaande sluizen. Daarvoor liggen in de zone Kortrijk op dit ogenblik twee opties op tafel:

  • het huidige tracé van het kanaal opwaarderen;
  • een alternatief tracé uitwerken dat een nieuwe verbinding naar de Leie zoekt.

In het eerste geval worden de kleine sluizen in Kortrijk vervangen door een grotere sluis. In het tweede geval blijven de sluizen behouden en wordt er een nieuwe verbinding met de Leie gerealiseerd.

Het kanaalgedeelte tussen Bossuit en Harelbeke werd reeds gemoderniseerd in de jaren ’70. De studie zal onderzoeken of in dit gedeelte verdere aanpassingen (oevers, sluizen, …) noodzakelijk zijn en hoe deze gerealiseerd kunnen worden. Op dit ogenblik is wel al duidelijk dat dit stuk van het kanaal verdiept zal moeten worden.

Wat is het doel van de studie voor de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk?

Op het einde van de studiefase kan er een projectbesluit genomen worden. Om tot dat besluit te komen, is er een detailontwerp van de opwaardering van het kanaal nodig. Dat ontwerp vertelt hoe de opwaardering van het kanaal concreet ingevuld kan worden: met nieuwe, verhoogde bruggen, grotere of aangepaste sluizen, kaaimuren en oeverbescherming, … Tijdens de studiefase worden ook alle formaliteiten voor de verschillende ingrepen behandeld, zoals bouwaanvragen, aanpassingen in het ruimtelijk uitvoeringsplan en milieu-effectenrapportages.

Wat is de duurtijd van de studie?

De studie ging eind 2016 van start en zal ongeveer vijf jaar duren, omwille van de verschillende fases die doorlopen moeten worden. Wanneer de studie klaar is, kan er samengezeten worden met de betrokken instanties, om te bespreken hoe het ontwerp vertaald kan worden naar de praktijk.

Waarom is een opwaardering noodzakelijk?

Met een opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk wil De Vlaamse Waterweg nv een werkelijke binnenvaartverbinding realiseren tussen de Leie en de Boven-Schelde. De huidige infrastructuur van het kanaal is echter niet meer aangepast aan de behoeften van de binnenvaart. Het kanaal moet minstens toegankelijk gemaakt worden voor klasse Va-schepen. Met hun laadvermogen tot 3.000 ton kunnen ze veel goederen in één keer tot op hun bestemming brengen.

De vlotte verbinding met de Vlaamse havens en regionale industriegebieden zal de watergebonden bedrijventerreinen langs het kanaal aantrekkelijker maken en groei en werkgelegenheid creëren. Daarom wordt in dit kader bekeken of de aanleg van een regionaal overslagcentrum langs het kanaal mogelijk is.

Wat is een regionaal overslagcentrum?

Een overslagcentrum is een plaats waar goederen van transportmodus wisselen. De vracht van een schip wordt er bijvoorbeeld overgeladen op een vrachtwagen of treinwagon, om dan het laatste stukje van de reis landinwaarts te maken. De omgekeerde beweging is ook mogelijk: de lading van een vrachtwagen of treinwagon kan overgeheveld worden naar een schip om via het water verder te reizen naar de bestemming. De aanwezigheid van een regionaal overslagcentrum vormt voor bedrijven een belangrijk element om te kunnen omschakelen op de binnenvaart voor het vervoer van goederen en grondstoffen.

Waar zou het regionaal overslagcentrum kunnen komen?

Er zijn nog geen voorkeurslocaties voor het eventuele regionaal overslagcentrum gekozen. Daarvoor is verder onderzoek nodig. In de huidige opwaarderingsstudie zullen de mogelijke effecten op verschillende vlakken (ruimtelijk, milieu, mobiliteit, …) verder onderzocht worden.

Wat zijn de voordelen van een regionaal overslagcentrum?

De aanwezigheid van een regionaal overslagcentrum biedt bedrijven in de omgeving de mogelijkheid om gebruik te maken van duurzaam watertransport, zonder dat zij zelf de infrastructuur daarvoor (kaaimuren, overslaginstallaties, …) moeten voorzien. Overstappen naar de binnenvaart wordt op die manier heel wat gemakkelijker. Een regionaal overslagcentrum schept bovendien bijkomende werkgelegenheid in de omgeving van het kanaal en komt de lokale economie ten goede. De omvang van de positieve impuls hangt af van de concrete keuzes die worden gemaakt tijdens de studiefase.

Wat zijn de gevolgen van de toekomstige werken voor de omwonenden?

De meest ingrijpende aanpassingen zullen gebeuren in Kortrijk. Daar komt er ofwel een nieuwe, grotere sluis ter hoogte van de drie bestaande sluizen en wordt het huidige tracé gevolgd, ofwel wordt er een alternatieve route gerealiseerd naar de Leie. De laatste optie zal een aantal wegen kruisen, waardoor er een aangepaste verbinding van Harelbeke naar Kortrijk zal moeten komen.

Daarnaast zijn al zeker verruimingswerken vereist over de hele lengte van het kanaal. Want grotere schepen hebben voldoende plaats nodig om veilig te kunnen varen, kruisen en zwenken, en liggen dieper in het water. We onderzoeken dus waar en hoeveel ruimte er precies moet bij komen. Daarbij wordt gestreefd naar een geschikte, haalbare oplossing met een minimale verwerving van gronden en panden.

Omdat het kanaal ruimer zal worden, is waarschijnlijk een aanpassing van bestaande wegen langs of over het kanaal vereist.

Zal ik als burger gehoord worden?

Je kan op de hoogte blijven door je in te schrijven voor de laatste nieuwtjes. Tijdens de studiefase worden regelmatig informatiebijeenkomsten over het project georganiseerd met verschillende gesprekspartners. De procedure voorziet in verschillende fases communicatie voor bekendmaking, raadplegingen en openbare onderzoeken.

Hoe wordt de studie gefinancierd?

De studie naar de opwaardering van het kanaal Bossuit-Kortrijk wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid en voor 50 % gesubsidieerd door de Europese Unie. Met lokale en bovenlokale besturen kunnen nog verdere afspraken gemaakt worden over flankerende investeringen. Als het project daadwerkelijk uitgevoerd wordt, zal er met de betrokken besturen een financiële overeenkomst gesloten worden.

Wanneer gaan de werken van start?

Op korte termijn zijn er geen werken gepland: eerst moeten immers de verschillende opties grondig onderzocht worden en moeten er keuzes gemaakt worden. De studiefase startte eind 2016 en duurt ongeveer 5 jaar. Zij omvat de wettelijke procedures, voorstudies van de verschillende deelprojecten, en de opmaak van een groenplan en ontwerpen van de nieuwe infrastructuur.

In die periode zal de Vlaamse overheid onder andere uit de mogelijke opties kiezen voor het tracé dat de meeste troeven verenigt. Dat voorkeurstracé zal daarna nog grondiger onderzocht worden.

Wat is een milieu-effectenrapportage?

Wanneer grote infrastructuurwerken worden gepland, moet tijdens de voorbereidende fase een milieueffectrapport (MER) worden opgesteld. Dat is een uitgebreid verslag over de verwachte gevolgen van de geplande werken voor mens, natuur en landschap. De positieve gevolgen en verhoopte meerwaarde worden zo realistisch mogelijk geschetst, terwijl voor eventuele negatieve gevolgen milderende of compenserende maatregelen worden uitgewerkt. Voor elk tracé worden ook de voor- en nadelen op een rijtje gezet.

Wat is een scheepsklasse?

We willen het kanaal Bossuit-Kortrijk toegankelijk maken voor schepen tot klasse Va. Zo’n klasse is een technische term en is redelijk abstract. We maken het even wat concreter voor je:

  • Een schip van klasse IV kan tot 1.350 ton vervoeren, wat zoveel is als 65 vrachtwagens
  • Een schip van klasse Va kan tot 3.000 ton vervoeren, wat zoveel is als 150 vrachtwagens

Maar een scheepsklasse verwijst ook naar de lengte, breedte en diepgang (hoe diep ze in het water liggen) van een schip:

  • Een schip van klasse IV is 105 meter lang, 9,5 meter breed en heeft een diepgang van 3 meter
  • Een schip van klasse Va is 110 meter lang, 11,4 meter breed en heeft een diepgang van 3,5 meter

Door simpelweg te verwijzen naar de scheepsklasse, zeg je dus in één keer wat het laadvermogen van een schip is, hoe lang en hoe breed het is en welke diepgang het heeft. Voor schippers, binnenvaartbegeleiders en scheepvaartinspecteurs is het dus een handige indicatie.