Wanneer

De opwaardering van het kanaal is een ingewikkeld project, waarbij De Vlaamse Waterweg nv rekening moet houden met talrijke aspecten. Om te weten welke oplossingen geschikt zijn, moeten die eerst allemaal in kaart gebracht worden. Daarvoor wordt nu onderzoek gevoerd.

De verschillende tracés zullen bekendgemaakt worden in een alternatievenonderzoeksnota, die voorzien is voor het voorjaar van 2018. Daarin zullen de verschillende onderzoeksopties opgelijst worden samen met de mogelijke effecten die onderzocht zullen worden. Dit document is een openbaar document en is onderhevig aan publieke raadpleging.

Op basis van de alternatievenonderzoeksnota en de input van de publieke raadpleging zullen de verschillende opties onderzocht en afgewogen worden.

De resultaten en conclusies van het onderzoek naar de effecten van het project op milieu, mens, omgeving en mobiliteit, alsook de kostenvergelijking zullen samengevat worden in de alternatievenonderzoeksnota. Dit document is eveneens onderhevig aan een openbaar onderzoek. Op basis hiervan zal de Vlaamse overheid dan een keuze maken via een voorkeursbesluit. Daarmee wordt de onderzoeksfase afgerond. Het onderzoeksteam heeft de ambitie om deze te voltooien tegen eind 2018.

Pas als de keuze gemaakt is, worden de nodige concrete maatregelen en ingrepen verder uitgewerkt en voorbereid.